تصویرقبل وبعداعمال زیبایی

طبیعت زیبایی درنگاه ماست

nose filler-hyaluronic gel injection

رفع عیوب بینی به روش غیرجراحی-کانتورینگ غیرجراحی بینی با تزریق ژل هیالورنیک

این عمل ساده عمدتا برای نرفع نواقص کوچک بینی مانندقوز بینی انجام میشود.روش کانتورینگ بینی عمدتا برتزریق ژل استواراست با این روش غیرجراحی میتوان بسادگی عیوب ساده ظاهربینی را اصلاح کرد.ازمحاسن این روش عدم نیازبه بیهوشی ونرفتن زیرتیغ جراحی میباشد.این عمل درمطب وبابیحسی موضعی کاملا بدون درد وناراحتی قابل انجام میباشد..

ژلهای مورداستفاده بایدبیضرر وبیعارضه باشدمانندژلهای هیالورنیک اسیدکه فیلرموقت محسوب میشوند وقابل جذب میباشندیعنی بدون بجاگذاشتن عارضه ای درطول مدت حدودیکسال جذب بدن میشوند.به این عمل تزریق ژل بینی یا فیلربینی هم گفته میشود.

درمواردی هم به تشخیص پزشک برای بالا بردن نوک بینی میتوان ازنخ لیفت جذبی ازنوع پی دی او یا نوع خاردار(کاگ)استفاده نمودقیمت لیفت بینی به روش غیرجراحی متفاوت است وبستگی به ژل ونوع وبرندنخ دارد

میتوان با تزریق دوزمناسب بوتاکس دیسپورت درعضله گشادکننده پره بینی باعث شد که پس ازچندروزپره های بینی جمع شودوسوراخ های بینی کوچکتردیده شوند.

عوارض لیفت بینی شامل ورم وکبودی ودرد بعدازعمل است که با کمپرس یخ دردوروزاول بعدازعمل ومصرف مسکنهای معمولی کنترل میشود

برای کاهش عوارض پس ازعمل توصیه میشودبیمارتا دوهفته طاقبازبخوابد ودوبالشت زیرسرش بگذاردوبرای پیشگیری ازعارضه عفونت پس ازعمل مانندهرعمل دیگری بایدآنتی بیوتیک تجویزشده را به صورت منظم مصرف نماید

قیمت این عمل به مقدارژل ونوع ژل وهمچنین تعدادنخ لیفت وبرند آن بستگی داردودرحال حاضربین یک تادو میلیون میباشد