مقالات علمی

مطالب مفید و خواندنی راجع به سلامت و زیبایی

زاویه دارکردن صورت

پزشکان زیبایی تعریف خودرا اززاویه دارکردن صورت دارند.به طورکلی این عمل زیبایی میتوانددرمطب وبابیحسی موضعی انجام شود.

نتایج عمل زاویه دارکردن صورت

زاویه دارکردن یعنی برجسته نمودن نواحی مختلف صورت برای بهتردیده شدن چهره وصورت.اولین جایی که بابرجسته سازی باعث ایجادزاویه وکاتدارشدن صورت میشودمنطقه زاویه فکی میباشدیعنی جایی که استخوان فک تحتانی به سمت گوش امتدادمیابد.دربعضی اشخاص دراین ناحیه یعنی زاویه فکی به طورمادرزادی فرورفته ومحومیباشدکه باتزریق ژل هیالورنیک درزاویه فکی باعث استخوانی شدن فک شخص میشود.حال بانگاه به چانه ومیزان هماهنگی چانه با زاویه فکی جدیدشخص پزشک بامشورت بیمارتصمیم میگیردکه مقداری ژل درچانه تزریق کند.دراکثرمواردتزریق ژل درزاویه فک وچانه بایدانجام شود.نتیجه بسیارحیرت انگیزاست زیرا علاوه برزاویه دارشدن قسمت تحتانی صورت این عمل باعث میشودکه غبغب شخص درصورت داشتن غبغب ازقبل دیگر بااین عمل کاملا ازدیدپنهان میشودواین برای کسی که ازغبغب خودرنج میبردبسیاررضایت بخش میباشدزیرا بایک تیربه دوهدف زده است.هم فک زاویه داروچانه برجسته داردوهم اثری ازغبغب خودنمیبیند.

پس ازتزریق ژل درزاویه فک وچانه بایدگونه را بررسی کرد.

کسانی که استخوان گونه کوچکی دارندیا چربی روی استخوان گونه تحلیل رفته است باید مقداری ژل هیالورنیک درهمان جلسه به گونه ها تزریق شودزیرا بابرجسته شدن خط گونه عمل زاویه دارکردن صورت کامل میشود

قیمت زاویه دارکردن صورت براساس مقدارژل هیالورنیک برحسب سی سی وهمچنین برند ژل تعیین میشود.

عوارض زاویه دارکردن صورت

ورم وکبودی:دراکثراعمال زیبایی بویژه فیلرباژل مقداری ورم وکبودی ممکن است ایجاد شودکه باتمهیداتی قابل پیشگیری ودرمان است

بیماردرصورت مصرف رقیق کننده های خون مانندآسپیرین بایدازیک هفته قبل ازعمل مصرف آسپیرین راقطع کند.گذاشتن کمپرس یخ روی نواحی تزریق پس ازعمل ازکبودی وورم میکاهد

عفونت:این عارضه که درتمام اعمال زیبایی ممکن است ایجادشودکه با مصرف آنتی بیوتیک خوراکی پس ازعمل احتمال عفونت به صفرنزدیک میشودوجای نگرانی ندارد

عدم قرینگی :ممکن است پس ازفروکش کردن ورم مقداری عدم قرینگی دیده شود که دو هفته پس ازعمل اکثرا قرینه میشود ودرصورت وجودمیتوان درجلسه تاچ آپ با مقدارکمی تزریق صورت راکاملا قرینه کرد

بیماربهتراست تا دوروزاستحمام نکندوتادوهفته به صورت طاقبازبخوابدودوبالش زیرسرش بگذارد

به طورکلی عمل زاویه دارکردن صورت باژلهای هیالورنیک بدون عارضه درمطب انجام میشودوباعث استخوانی شدن صورت وبه اصطلاح سینمایی شدن چهره میشوداین عمل عارضه خاصی نداردودوام آن حدود1/5 تا2 سال میباشد