مقالات علمی

مطالب مفید و خواندنی راجع به سلامت و زیبایی

چه نوع لب برجسته رامیپسندید

 

تاثیرات معمول و مشهود روغن آرگان بر روی موی انسان در زیر آمده است:

filler gel prostes

 

برجسته سازی با کدام عوارض کمتری دارد وقیمت کدام به صرفه است

dermal fillers &botax

-long lasting fillers and botoxماندگارترین فیلر کدام است.؟