مقالات علمی

مطالب مفید و خواندنی راجع به سلامت و زیبایی

hyaluronic gel filler

مقدارژل برای برجسته سازی لب وگونه وعوارض

hyaluronic acid gel-dermal filler

درحال حاضراین ژل  هیالورنیک اسید توسط شرکتهای معتبرتولیدمیشودوچون ازمولکولهای پوست میباشدبیضرر است وتزریق آن درپوست باعث جذب آب بیشتردربافت وتحریک کلاژنسازی میشود

برای برجسته سازی لب بیخطرترین فیلر ژل هیالورنیک میباشد.به این عمل عوام پروتزلب میگویندولی درعلم پزشکی به نام فیلرلب یافیلرموقت ژل هیالورنیک شناخته میشود.ازاین ژل برای برجسته سازی سایرنواحی میتوان بهره برد.مانندفیلرگونه فیلرصورت فیلرخط خنده فیلرگودی زیرچشم و...

برجسته سازی لب وگونه ودرصورت نیازسایر نواحی صورت وبدن ازاعمال زیبایی است که  روزبروز بر تعداد طرفداران آن افزوده میشوند.زیرا باآمدن ژلهای هیالورنیک به عرصه پزشکی زیبایی وبیعارضه بودن وسازگاربودن با پوست دیگر خبری ازعوارض فیلرهای مصنوعی دایمی مانندژل پاژبه گوش نمیرسد.نحوه تزریق ژل ساده است ونیازبه بیهوشی ندارد ومراقبت پس ازتزریق نیز بسیارکوتاه وساده میباشد

اما سوالی که برای فردی که اولین بارقصدتزریق ژل دارد  پیش میاید مقدار وحجم ژل میباشد. درجواب به عنوان  یک پزشک  باید بگویم گرچه برای هرقسمت صورت حداقل وحداکثرتقریبی مقدارژل که آن هم نسبی است وجود داردولی همین  مقدار تقریبی هم درهیچ رفرنسی به طورمعین مشخص نشده است واینکه هرفردی برای هر ناحیه ازصورتش چه مقدارژل نیازدارد را دو عامل تعیین میکند

اول خودبیمارکه ازتزریق ژل چه انتظاری دارد وقصدش از تزریق ژل چیست .آیا میخواهد نقصی از صورت را که سالها آزارش میداده بافیلربرطرف سازد؟مثل فردی که لبهای بسیارباریکی داردوهمیشه این مشکل فکرش رامشغول کرده است .فرد دیگری  متقاضی تزریق ژل است که  بااینکه حجم لبش مناسب است اما برای تغییرفرم لب وایجادتنوع وجذابیت متقاضیه فیلرلب شده است مسلما این دوشخص ازنظر مقدارژل  بایکدیگر یکسان نمیباشند

دومین عامل برای تعیین مقدارژل پزشک زیبایی شما میباشد که پس ازسالها تجربه میتواند با اولین معاینه نواقص صورت شما را یافته وراه حل درمان ونوع درمان ومقدارژل موردنیاز را باشما درمیان میگذارد.پزشک علاوه بردرنظرداشتن سلیقه بیمارودرخواستش باید به آناتومی صورت شما وهماهنگ شدن  اجزای صورت شما پس ازتزریق ژل نیزاندیشیده باشد.علاوه برآن سن بیمار راوهمچنین شغل وموقعیت اجتماعی بیمارخودرا نیزبسنجد.مثلا فردی که ازنظر شغلی دایم باید با افرادمختلف درتماس وگفتگوباشد حجم بالای ژل برای  تزریق در لب این فرد شاید بدرآینده برایش دردسرسازشود..

باهمه این توضیحات باز هم سلیقه بیمارودرخواستش حرف اول را درتعیین مقدارسی سی ژل میزند.

درمورد لب کمترین میزان ژل که تغییری درفرم لب ایجادبکندبرای لب بالا وپایین  یک سی سی است.وبیشترین مقدارژل برای تزریق به لب دقیقا قابل محاسبه نیست وبه تعداد وفواصل جلسات هم بستکی دارد.اما معمولا دریک جلسه تزریق برای هردولب دوسی سی ژل قابل قبول میباشد.

درمورد گونه تخمین مقدار  سی سی ژل بسیار سخت است وفرد به فرد وسلیقه به سلیقه متفاوت میباشد.اگربخواهیم تغییری درظاهرگونه با حداقل  مقدار ژل ایجادکنیم ریک سی سی ژل برای هرگونه را درنظرمیگیریم وبرای حدبالای تزریق ژل گونه واقعا به تجربه پزشک ودرخواست بیمار وسن بیماروعوامل متعدد ازجمله شکل وفرم فعلی گونه فرد بستگی  دارد.

درمورد فیلرگودی زیرچشم بین یک تا دوسی سی ژل برای دوطرف معمولا کفایت میکند.

درموردسایرنواحی مانندخطوط فکی وچانه حدود مشخص نیست وفقط با معاینه میتوان سی سی ژل موردنیازبرای تزریق را تخمین زد.

درآخر باید درنظرداشته باشیم که این مقادیر تماما حدودی وتقریبی میباشند وفرد به فرد ممکن است کمتر یابیشتر ژل تزریق شود وهیچگونه عارضه ای نیز از نقطه نظرمقدارژل بوجود نمیایدزیرا اگر ژل کم تزریق شود درجلسات بعدی جبران میشود واگر درصد کمی ازافراد پس ازتزریق احساس کنند که مقدارژل تزریق شده زیادترازخواستشان است پزشکشان میتواند مقدارکمی ازآمپول هیالورونیدازکه آنزیم جذب کننده وبه اصطلاح حلال ژل هیالورنیک است را درناحیه مورد نظر تزریق کند تا قسمتی یا تمام ژل تزریق شده درعرض چندساعت تاچندروزکاملا جذب شود...