خدمات انستیتو زیبایی 777

خدمات درمانی و زیبایی و جوان سازی پوست زیر نظر دکتر کره ئی

 

penis enlargement:

 

بزرگ کردن آلت مرداان بدون جراحی امروزه امکان پذیراست.صرف نظر ازبیماریهای ناتوان کننده جنسی تنها برای بزرگ وقطورکردن آلت میتوان ازفیلرهابهره برد

ازجمله فیلرهابرای تزریق درآلت میتوان به چربی خودفرد وژل هیالورنیک نام برد.پیوندچربی خودفردبه آلت مانندتزریق چربی درصورت است وشامل سه مرحله برداشت وخالص سازی وتزریق میباشدودرصورت تکراراین پروسه درماههای بعدی میتواندمفیدواقع شود

درمقایسه تزریق ژل هیالورنیک به آلت بسیارساده تروبی دردسرترازپیوندچربی میباشدودریک جلسه درمطب با بیجسی وبلاک عصبی بدون درد انجام میگردد.

عوارض شامل دردوکبودی پس ازعمل است که باتمهیداتی قابل پیشگیری ودرمان میباشد