مقالات علمی

مطالب مفید و خواندنی راجع به سلامت و زیبایی

thread lift

جوانسازی ودرمان پیرپوستی

امروزه روشهای نوین وگوناگونی برای جوانسازی وترمیم پوست دردسترس میباشد.لایه بردارهای شیمیایی یامکانیکی مانندمیکرودرم ابریشن برای پیشگیری ازپیری ودرمان چروکهای سطحی خط اول درمان است

درمراحل بعدی میتوان بوتاکس رادرمناطق خاصی مثل پیشانی وچروک دورچشم بکاربرد

همچنین درمراحل پیشرفته وچینهایی که بابوتاکس نیزدرمان نشدند ازفیلرهای موقت که کاملابیضررند استفاده میشود.

دراینجا طبقه بندی گلوکاوبرای طبقه بندی پیرشدن پوست ناشی ازسن واثراشعه آفتاب برپوست تقدیم میگردد:

1  -پوست بدون چروک وصاف20تا30سال

چروکهای حرکتی نمایان است30تا40سال -2

3-   چروکها دراستراحت هم دیده میشود50الی60سال

4-   چین وچروک سراسری دیده میشودوتغییرات رنگدانه ای مشهوداست70سال به بالا