خدمات انستیتو زیبایی 777

خدمات درمانی و زیبایی و جوان سازی پوست زیر نظر دکتر کره ئی

بینی زیبا بدون نیازبه جراحی

 

رینوپلاستی بدون جراحی:

داشتن بینی زیبا وسربالا آرزوی بسیاری ازاشخاص میباشدولی به دلیل ترس ازتیغ جراحی شاید به سمت این عمل نسبتا سنگین نروند.اما خوشبختانه با پیشرفت روشهای درمانی ومتریال مورداستفاده درپزشکی درمواردی میتوان بدون رفتن زیرتیغ جراحی بینی را به سادگی زیبا وسربالا کرد

البته درمواردی که بینی مشکل ساختاری وآناتومیکی مانند انحراف تیغه بینی داردتنها راه درمان عمل جراحی میباشدواین روش غیرجراحی به کار این دسته افرادنمیاید.

لیفت غیرجراحی بینی درمواردی که بینی فرد دارای نوک افتاده باشد یا پره پهن داشته باشد  ویا روی بینی قوزمشاهده شودمورد کاربردپیدامیکند.البته دراین چندمورد هم حتما باید شدت این نقایص بررسی شود ودرصورتی که پزشک صلاح بدانداین روش غیرجراحی را به بیمارپیشنهادمیدهد.

اصول وپایه لیفت غیرجراحی بینی برتزریق فیلراستواراست .ومهمترین وبیشترین کاربردرادربرطرف ساختن قوزبینی یا فرورفتگی روی بینی دارد

برای این منظورازژل هیالورنیک استفاده میشودکه فیلرموقت است وپس ازجذب فردباید دوباره به پزشک مراجعه کند تا تزریق ژل برای اوتکرارشود..نتایج اکثرا بسیاررضایت بخش است زیرا فردبدون بیهوشی وبدون جراحی قوزبینی اش صاف میشود.

مورددوم لیفت غیرجراحی بینی یا رینوپلاستی غیرجراحی استفاده ازنخ لیفت جذبی برای بالاکشیدن نوک افتاده بینی میباشد.برای این منظور پزشک پس ازبیحسی موضعی نخهای لیفت راکه شامل نخ خاردارکاگ ونخ های ساده  هردوازجنس پی دی او میباشد درطول بینی واردمیسازد وبا این عمل ساده نوک بینی بالاکشیده میشودوالبته برای نتیجه مطلوب نیازاست  بیمارچندماه صبرکند تا لیفت نخی به پیک اثرخودبرسد.دوام این عمل حدوددوتاسه سال است وپس ازآن بااینکه بینی  کاملا به حالت افتاده قبل برنمیگرددولی باید هرچندسال عمل کاشت نخ لیفت جذبی  دربینی تکرارشود

ودرآخربرای مواردی که سوراخهای بینی گشاداست میتوان باتزریق مقداری بوتاکس درعضله خاصی ازبینی باعث کوچک شدن  وجمع شدن پره های  بینی شد.دوام بوتاکس دربینی مانند پیشانی دربهترین حالت 4تا6 ماه است وبعدازاین مدت تکرارتزریق بوتاکس  دربینی بلامانع میباشد

dr koreie.

 این بینی پس ازدوباررینوپلاسنی دچارعوارض پس ازعمل شده است ودرنهایت با لیفت عیرجراحی توسط دکترکره یی عیوب رفع شده است

gallery436

gallery509

 

دکترکره یی بابلاک عصبی مناسب بینی راکاملا بیحس میکندوبیماردرطول عمل هیچگونه دردی راحس نمیکندgallery343

gallery226gallery284چندنمونه ازرینوپلاستی غیرجراحی که توسط آقای دکترکره یی انجام شده استgallery244gallery74gallery217gallery209

 gallery1388gallery329gallery337