خدمات انستیتو زیبایی 777

خدمات درمانی و زیبایی و جوان سازی پوست زیر نظر دکتر کره ئی

face contouring

 زاویه دارکردن صورت چیست؟

اگربه چهره افرادمشهوروبازیگران معروف هالیوود دقت کرده باشید اکثرآنها دارای صورتی استخوانی هستند.بدین معنی که صورت دارای برجستگی های مناسب دراجزای مختلف میباشدکه درنگاه کلی به این صورتها صورت زاویه دارگفته میشودنقاط کلیدی صورت که باعث زاویه دارشدن چهره فردمیشود شامل برجستگی زاویه فکی چانه وگونه ها میباشد.باتزریق ژل هیالورنیک درنواحی مثل زاویه فکی وخطوط فکی  وچانه درتناسب باهمدیگرمیتوان این نواحی  رابرجسته کرد  وبه اصطلاح زاویه دارنمودو زیبایی خاصی برای کل صورت ایجادکرد .با تزریق مقداری ژل هیالورنیک  به گونه ها وبرجسته شدن گونه  هم خطوط زاویه دارصورت درقسمت میانی تکمیل میگرددحال نتیجه عمل شامل خط دارشدن استخوان فک وبهتردیده شدن چانه  وگونه میشودکه این خودباعث کمرنگ شدن یامحوشدن غبغب نیزمیگردد.البته نحوه تزریق ومنطقه تزریق وهمچنین مقدارژل تزریق شده  بسیاردرنتیجه عمل زاویه دارکردن صورت تاثیرگذاراست واگرپزشکتان این عمل رابه کرات انجام داده باشدطبیعتا نتیجه دلخواهتری برای بیماربدست میایدوبیمارازتغییرچهره وصورت خودشگفت زده خواهدشد.

dr koreieدکترکره یی تزریق ژل برای زاویه سازی صورت رابابلاک عصبی مناسب انجام میدهدودرکل پروسه بیمارهیچگونه دردی رااحساس نمیکندوکاملا هوشیارمیباشد

همچنین روشهای جدیدتری برای ایجادخطوط فکی وایجادخط وسایه گونه درترکیب با فیلرمنحصرا توسط ایشان انجام میشود.به کاربردن نخهای قابل جذب وکاملا بیضرر پی دی او ازنوع ساده وخاردار(کاگ) درجای مناسب میتواند چهره را جوانتر ودوام عمل زاویه سازی صورت را به سه سال افزایش دهد.

نمونه هایی اززاویه دارکردن صورت به روش ترکیبی فیلر ولیفت نخی که توسط دکترکره یی انجام شده است :

gallery488

gallery430

gallery370gallery445gallery442gallery261gallery288gallery234gallery26gallery36gallery14gallery276gallery270.