لیفت صورت بانخ  thread lift

 

thread lifting

 

نخهای قابل جذب پی دی او وکاگ برای لیفتینگ غیرجراحی صورت بکارمیروند

طریقه کاشت این نخها درپوست بدون بیهوشی وبدون تیغ جراحی وبخیه به صورت ساده درمطب انجام میشود.بنابرتکنیک جایگذاری درعمق مختلف عملکردگوناگونی نیز انتظارمیرود:

  1. سلول سازی در پوست ،همزمان با کشش پوست از نقاط دورترکه باعث پرشدن عمق چروک وبازترشدن آن می شوند.
  2. چنانچه داخل ماهیچه های صورت تزریق شوند، اثراتی مشابه بوتاکس اعمال می کنند.البته با قدرت کمتر.

تعداد نخ های مصرف شده برای هر صورت بسته به شرایط ظاهری وشدت افتادگی وچروک ها متغیربوده وبین ۲۰ تا ۵۰ عدد درهرجلسه لازم است. البته این تعداد برای کل صورت بوده وبدیهی است که درهرناحیه ی صورت تعداد کمتری نخ استفاده می شود.

عوارض خاصی تاکنون برای این نخ ها گزارش نشده ولی مانند وجود هر جسم بیگانه ی دیگری دربدن ممکن است  واکنش مختصری مانند قرمزی یا خارش یا تورمی که مختصرطول بکشد،دیده شود.این عوارض با یا بدون درمان بهبود خواهندیافت

dr koreie

تکنیکهای لیفت نخی توسط دکترکره یی:

لیفت گونه:دراشخاصی که دهه سوم یاچهارم عمرراطی میکنندوگونه ازمحل خودبه سمت خطوط فکی افتادگی پیداکرده است.برای رفع این مشکل کاشت 8عددنخ خاردارمیتواندگونه رابه جای خودبرگرداند

لیفت ابرو:برای کشیدن دم ابروبانخ خاردارونخ ساده پی دی او این لیفت موفقیت آمیزمیباشد

لیفت کل صورت :برای این منظورتعدادی نخ پی دی اوکلاژنسازوتعدادی نخ خارداردرصورت کاشته میشود

لیفت سینه:فدرافرادی که بعدازاتمام شیردهی دچارافتادگی سینه شده اندقابل انجام است

لیفت شکم وپهلوپس اززایمان:اگرشکم پس ازسزارین ودرصورت شیردهی پس ازاتمام شیردهی دچارشلی وافتادگی شده باشدمیتوان بانخ ساده ونخ خاردارشکم وپهلورابه حالت قبل اززایمان بازگرداند.البته برای افرادی مناسب است کهافتادگی خفیف تامتوسط دارندوافتادگی شکم وپهلو به علت چاقی وتجمع چربی نباشدوفقط به علت حاملگی وزایمان پوست شکم کمی شل شده باشد کاربرددارد

gallery489

gallery413

gallery526

gallery176gallery334نکته:تمام این پروسه هابارهابانتایج موفق ومستندتوسط دکترکره یی انجام شده است.این اعمال درمطب وبابیحسی موضعی  وبدون دردانجام میشود

gallery249gallery43gallery298gallery17